Skip to main content

Regulamin

Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego
PRZYSTAŃ NARIE w Kretowinach

DZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka PRZYSTAŃ NARIE i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej.
 2. Regulamin ośrodka wypoczynkowego PRZYSTAŃ NARIE obowiązuje na terenie całego ośrodka i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 3. W dalszej części regulaminu Wynajmujący zwany jest „PRZYSTAŃ NARIE” lub „OŚRODEK”, natomiast najemca domku „GOŚCIEM”.
 4. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego rodzaju handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody właściciela Ośrodka.
 6. Meldując się w PRZYSTANI NARIE Gość potwierdza, że zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Regulamin jest dostępny w Recepcji Ośrodka, w Folderze informacyjnym znajdującym się w każdym domku oraz na stronie internetowej:

Regulamin

DZIAŁ II – REZERWACJE

 1. Rezerwacji domków można dokonać:
 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w momencie wpływu zaliczki/opłaty rezerwacyjnej, nie później niż 3 dni od dnia rezerwacji (telefonicznej/mailowej/systemowej), w wysokości min. 50% wartości pobytu.
 2. Wpłaty należy dokonać na konto:

EKONARIE Sp. z o.o. ul. Puławska 111A/119, 02-707 Warszawa, NIP: 521-38-18-448

 • Rachunek do wpłat w złotówkach – PLN:

      mBank S.A. 31 1140 2062 0000 4826 2800 1001,

 • Rachunek do wpłat w EUR: 

mBank S.A. PL 04 1140 2062 0000 4826 2800 1002 SWIFT: BREXPLPWWA3.

 1. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, nr domku i termin pobytu.
 2. Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
 3. Pozostała część opłaty za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu. Preferowaną formą płatności jest płatność kartą lub przelewem.
 4. Przy rezerwacjach jednodniowych pobierana jest dodatkowa oplata za sprzątanie domku  według cennika.
 5. Za dodatkową osobę w domku pobierana jest opłata według cennika.
 6. Warunki zwrotu zaliczki/opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji z pobytu:
  • w przypadku rezygnacji z pobytu na 30 dni przed terminem przyjazdu lub krótszym, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi (przepada w całości),
  • Jeżeli rezygnacja z pobytu zgłoszona jest wcześniej niż na 30 dni przed terminem przyjazdu, zwracamy opłatę rezerwacyjną pomniejszoną o koszty operacyjne według cennika.
 7. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Ośrodka przez Gościa, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 8. W przypadku nieprzybycia Gościa do PRZYSTANI NARIE w terminie rezerwacji, Ośrodek nie zwraca kwoty wpłaconej zaliczki/opłaty rezerwacyjnej.
 9. Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (decyzję władz państwowych, działania siły wyższej, przyrody itp.). Osobie wynajmującej nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
 10. W trybie odwołania rezerwacji wymienionym w punkcie 12 niniejszego działu, możliwa jest bezpłatna zmiana terminu rezerwacji.

DZIAŁ III – MELDUNEK

 1. Podstawą przyjęcia Gościa jest okazanie przez niego pracownikowi recepcji aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista może odmówić wydania klucza do domku.
 2. Przy zameldowaniu w formie gotówkowej pobierana jest kaucja zgodnie z cennikiem. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wymeldowania gościa. Kwota kaucji zostanie pomniejszona w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia czy kradzieży przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku. Karta inwentaryzacyjna z wyposażeniem domku znajduje się w każdym domku.
 3. Od każdego Gościa pobierana jest opłata klimatyczna liczona za każdy dzień pobytu.

Aktualna wysokość opłaty klimatycznej dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://przystannarie.pl/oplaty-dodatkowe/.

 1. Goście Ośrodka w dniu zameldowania otrzymują opaskę identyfikacyjną, którą mają obowiązek nosić przez cały pobyt. Na opasce identyfikacyjnej umieszczona jest informacja o terminie pobytu Gościa w PRZYSTAŃ NARIE.
 2. W przypadku niezgłoszenia przyjazdu „dodatkowej osoby” do domku zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotności opłaty za osobę dodatkową, liczona od początku przyjazdu osób już zakwaterowanych.
 3. Gość Ośrodka otrzymuje również identyfikator do samochodu, który upoważnia do wjazdu oraz parkowania na terenie ośrodka. Identyfikator ten należy umieścić za przednią szybą auta. Na identyfikatorze znajduje się informacja o numerze domku, terminie pobytu oraz nr rejestracyjnym auta.
 4. Dla Gości jednego domku przydzielany jest jeden identyfikator samochodowy.
 5. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przed wyjazdem Gościa  z PRZYSTANI NARIE. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w Recepcji godziny wyjazdu,                                       w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika Ośrodka.
 6. PRZYSTAŃ NARIE może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Ośrodku. Ponadto Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza niniejszy regulamin. Ośrodek ma prawo do odmowy zakwaterowania i świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających jak i osobom które zachowują się agresywnie.
 7. PRZYSTAŃ NARIE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

DZIAŁ IV – DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenia mieszkalne w PRZYSTANI NARIE, zwane „domkami” wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Gość określa czas pobytu wynajmując domek, jednak w okresie wakacyjnym czas wynajmu nie może być krótszy niż 7 dób.
 4. Prośbę o przedłużenie pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić w Recepcji, najpóźniej do godziny 9:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu. PRZYSTAŃ NARIE może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych (domków) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. W przypadku nierozliczenia się z domku do godz.10.00 (w dniu wyjazdu), naliczana będzie opłata za przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

DZIAŁ V – USŁUGI

 1. PRZYSTAŃ NARIE świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze Ośrodka podjęcie stosownych działań.
 2. Opiekunem Gościa jest pracownik Recepcji Ośrodka.
 3. Ośrodek świadczy nieodpłatnie usługi w zakresie udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.
 4. Ośrodek zgodnie z cennikiem świadczy następujące dodatkowe usługi:
  • wypożyczenie łódek, kajaków, rowerów wodnych,
  • wypożyczenie rowerów MTB,
  • wynajem leżaków plażowych,
  • wynajem piłki do siatkówki, piłki nożnej i innych,
  • wypożyczenie krzesełka do karmienia dziecka,
  • wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla małych dzieci,
  • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania,
  • udostepnienie pralki celem dokonania prania rzeczy osobistych.

Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej https://przystannarie.pl/oplaty-dodatkowe/

DZIAŁ VI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYSTAŃ NARIE

 1. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. przerw w dostawie prądu czy wody oraz działania siły wyższej np. silnego wiatru, intensywnego deszczu itp.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem przez Gości postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy i rzeczy pozostawionych przez Gości.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu PRZYSTANI NARIE, czy poza terenem Ośrodka.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.

DZIAŁ VII – ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Na czas pobytu w Ośrodku osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione przez nich szkody i uszkodzenia odpowiadają opiekunowie prawni.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w domku, Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracownika Recepcji.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający domek ma obowiązek zamknąć okna i upewnić się, że drzwi wejściowe zamknięte są na klucz.
 6. Gość Ośrodka nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 7. Osoby niezameldowane w PRZYSTANI NARIE mogą gościnnie, przebywać w domku od 7:00 do 22:00 za zgodą najmującego Gościa, który ponosi za nich pełną odpowiedzialność. Należy poinformować o takiej wizycie Recepcję, celem uiszczenia opłaty za pobyt dodatkowego Gościa na Ośrodku.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w domku Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody przez wynajmującego domek, na obciążenie go kosztami dokwaterowania. Obowiązek dokwaterowania ciąży na Gościu Ośrodka, który wynajął domek i przyjmuje osobę odwiedzającą. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny za dodatkową osobę w domku zgodnie z cennikiem.

DZIAŁ VIII – ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany przez niego adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, PRZYSTAŃ NARIE przechowa te przedmioty przez okres trzech miesięcy, a następnie, jeżeli nie zostaną przez Gościa odebrane, przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego, co Gość w pełni akceptuje i wyraża na to zgodę.

DZIAŁ IX – CISZA NOCNA

 1. W PRZYSTANI NARIE obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego, wyjątek stanowi Restauracja PRZYSTANI NARIE.
 2. W godzinach ciszy nocnej, zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. PRZYSTAŃ NARIE może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

DZIAŁ X – FAKTURY

 1. Warunkiem otrzymania faktury VAT za pobyt jest podanie pełnych danych w momencie rezerwacji lub wpłaty zaliczki.
 2. Od 1 lipca 2019 r. nie ma możliwości wystawienia faktury VAT jeśli nr NIP nie został wpisany do paragonu fiskalnego (w tym dokumentującego wpłacenie zaliczki za rezerwację).

DZIAŁ XI – POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest EKONARIE Sp. z o.o., z siedzibą ul. Puławska 111A/119, 02-707 Warszawa, właściciel Ośrodka Wypoczynkowego PRZYSTAŃ NARIE w Kretowinach 27A 14-300 Morąg.
 2. W godzinach od 20.00 do 7.00 rano Recepcja Ośrodka PRZYSTAŃ NARIE jest zamknięta. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
 1. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności pracownika Ośrodka.
 2. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny Gość domku.
 3. Zgubienie klucza/pilota do bramy wjazdowej przez Gościa skutkuje obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 150 zł.
 4. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania elektrycznych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 6. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, zażywania środków odurzających lub innych podobnie działających substancji. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.
 7. W domkach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni palnej, amunicji, materiałów łatwopalnych itp.
 8. Przed opuszczeniem Ośrodka goście obowiązani są do rozliczenia się ze sprzętu i kluczy oraz pozostawienia domków i terenu w pierwotnym stanie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia mienia Ośrodka pobieramy opłatę w wysokości 100% wartości danego sprzętu. Winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, umyć naczynia, a śmieci sortowane selektywnie wynieść do odpowiednich pojemników na odpady.

DZIAŁ XIIPRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. W Ośrodku istnieje możliwość korzystania z placu zabaw dla dzieci, trawiastego boiska do piłki nożnej oraz boisk do siatkówki plażowej.
 2. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym tj. w okolicy hangaru przy jeziorze.
 3. Grillowanie jest dozwolone na wolnej przestrzeni z dala od elementów drewnianych, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. Zabrania się korzystania z grilla w domkach oraz na drewnianych tarasach.
 4. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na Przystani oraz w Recepcji.
 5. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 6. Prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Usterki należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 7. Na plaży, placu zabaw, boiskach oraz przystani obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 8. Pomost służy wyłącznie do cumowania łodzi, rowerów wodnych i łódek. Na pomoście obowiązuje zakaz wstępu osobom postronnym oraz biegania i plażowania. Zabrania się wchodzenia na przycumowany sprzęt.
 9. Na terenie Ośrodka obowiązuje segregacja odpadów. Posegregowane odpady z domków należy umieszczać wyłącznie w odpowiednich kontenerach znajdujących się w budynku śmietnika.
 10. Za wszelkie zniszczenia roślin, w tym kwietników i drzewek pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód. Wyceny dokonuje dyrekcja PRZYSTANI NARIE na podstawie obowiązujących cen rynkowych.
 11. Na terenie Ośrodka wyznaczono i oznakowano miejsce zbiórki ewakuacyjnej, które znajduje się przy Świetlicy/Namiocie gier i zabaw. Do miejsca zbiórki prowadzą dwie oznakowane drogi, jedna od strony jeziora, druga od strony Recepcji.
 12. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu.
 13. Aktualny cennik usług i opłat dodatkowych znajduje się w Recepcji PRZYSTANI NARIE oraz na stronie internetowej https://przystannarie.pl/oplaty-dodatkowe/.
 14. Regulaminy placu zabaw, wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego, korzystania z boisk dostępne są w każdym domku oraz w Recepcji Ośrodka.

DZIAŁ XII – ZASADY PARKOWANIA POJADÓW

 1. Parkowanie samochodów i motocykli należących do Gości zakwaterowanych w PRZYSTANI NARIE odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników Ośrodka i nie podlega opłacie.
 2. Goście restauracji korzystają z parkingu znajdującym się przy restauracji.
 3. Goście korzystający z kąpieliska mogą parkować wyłącznie w okolicach Recepcji, placu głównego lub w miejscu wskazanym przez pracownika Ośrodka.
 4. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 6. Samochody oraz inne środki transportu osób niezameldowanych w Ośrodku podlegają opłacie wg cennika.

DZIAŁ XIV – ZASADY POBYTU ZWIERZĄT

 1. Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. Właściciele zobowiązani są do poinformowania pracownika PRZYSTANI NARIE o przyjeździe ze zwierzęciem.
 2. Za przebywanie zwierząt w domku pobierana jest opłata wg aktualnego cennika.
 3. Na terenie Ośrodka mogą przebywać zwierzęta domowe, za wyjątkiem zwierząt: agresywnych, chorych lub jadowitych.
 4. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
 • wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z cennikiem,
 • posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,
 • zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko,
 • sprzątania po swoim zwierzęciu nieczystości do specjalnie oznaczonych koszy na odchody,
 • wyprowadzania zwierząt na terenie Ośrodka wyłącznie na smyczy.
 1. Zabrania się:
 • pozostawiania zwierząt w domkach bez opieki,
 • przebywania zwierzęcia na łóżkach i w pościeli – opłata za  wpuszczenie zwierzaka do pościeli to 200 zł – pobierane z kaucji,
 • wycierania zwierząt białymi ręcznikami, które są na wyposażeniu domku,
 • wprowadzania zwierząt na piaszczystą plażę, plac zabaw lub na boiska do gry,
 • kąpieli zwierząt w jeziorze.
 1. Za szkody powstałe z winy zwierząt pełną odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

DZIAŁ XV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, jak również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz próśb lub poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 roku.
 3. Integralną częścią niniejszego regulaminu PTRZYSTAŃ NARIE są poniżej wymienione regulaminy, dostępne w Recepcji Ośrodka oraz w folderze informacyjnym w każdym domku:
 • Polityka prywatności,
 • Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego,
 • Regulamin korzystania z boisk do siatkówki plażowej i do piłki nożnej,
 • Regulamin korzystania z pomostu pływającego,
 • Regulamin korzystania z placu zabaw,
 • Regulamin korzystania ze świetlicy,
 • Regulamin korzystania z sauny i jacuzzi.

DZIAŁ XVI – REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące pobytu można przesyłać na adres e-mail: kontakt@przystannarie.pl bądź pisemnie na adres PRZYSTANI NARIE.
 2. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Gościa Ośrodka, dokładny adres, numer telefonu, adres email a także czytelny podpis osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji, datę i godzinę jej wystąpienia. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. PRZYSTAŃ NARIE dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji na adres Ośrodka. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Gość zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a PRZYSTANIĄ NARIE jest sąd właściwy dla siedziby Spółki EKONARIE SP. Z O.O. będącej właścicielem Ośrodka PRZYSTAŃ NARIE.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mającym na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu w naszym Ośrodku,

PRZYSTAŃ NARIE

Kretowiny, 01.01.2024 r.