Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności PRZYSTANI NARIE, czyli zasady, jakimi kierujemy się podczas różnych procesów realizowanych przez nas, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Polityka Prywatności zawiera zapisy dotyczące obowiązku informacyjnego, który zgodnie z aktualnymi regulacjami, jesteśmy zobowiązani względem Państwa spełnić.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia informacje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem przystannarie.pl zwanego dalej „Serwisem” stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej „RODO”) w PRZYSTANI NARIE.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu („ADO”) jest EKONARIE Sp. z o.o., z siedzibą ul. Puławska 111A/119, 02-707 Warszawa, NIP 5213818448 prowadząca Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ NARIE w Kretowinach 27A, 14-300 Morąg.
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się pisemnie pod adresem: kontakt@przystannarie.pl.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania z Serwisu.
 5. Zawartość stron Serwisów stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 6. Serwisy internetowe mają charakter informacyjny. EKONARIE Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.
 7. Administrator oświadcza, że strony Serwisów są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 8. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron www Serwisów, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronach Serwisów.

CEL ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą – kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisów www Administratora komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

PRAWO DOSTĘPU

 1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

ZABEZPIECZENIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

MECHANIZM COOKIES

 1. Pliki cookies to zbiór danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz spersonalizowany numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator czyli EKONARIE Sp. z o.o. z siedzibą w 02-707 Warszawa, ul. Puławska 111A/119, NIP 5213818448 prowadząca Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ NARIE w Kretowinach 27A, 14-300 Morąg.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki pozwalają poznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio zaprezentować mu stronę internetową, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami;
 • zapamiętywania Użytkownika, po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu wpisywać loginu i hasła ponownie,
  • tworzenia statystyk, dzięki którym możliwa jest optymalizacja stron www, zgodnie z potrzebami Użytkowników;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • “sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • “stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez samego Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • “niezbędne” pliki cookies, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu – umożliwiają korzystanie z serwisu,
  • pliki cookies mające za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika preferencji użytkowania np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • “reklamowe” pliki cookies, dające możliwość dostarczenia Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu samodzielnie mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies zamieszczone są poniżej.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest EKONARIE Sp. z o.o. z siedzibą w 02-707 Warszawa, ul. Puławska 111A/119 NIP 5213818448. prowadząca Ośrodek Wypoczynkowy PRZYSTAŃ NARIE w Kretowinach 27A, 14-300 Morąg.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się  pisemnie  na adres wskazany powyżej.

Cel, zakres i okres przechowywania danych osobowych:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

PODSTAWA RODO

ZAKRES DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA

w celu zapewnienia dostępu do Serwisu i możliwości korzystania z niego za pomocą formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Formularz kontaktowy : imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego. 

Dane pochodzące z zapytań dostarczonych do obiektu poprzez formularz kontaktowy przechowywane są przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym, miał miejsce pobyt..

w celu świadczenie usług względem przyszłych i obecnych Gości (dokonywanie rezerwacji osobiście, telefonicznie lub mailowo, realizacja pobytu)

art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy.

Karta pobytu : imię i nazwisko, adres zamieszkania: ulica, miasto, kod pocztowy, seria i numer dowodu osobistego, narodowość, adres mailowy oraz telefon w celu realizacji pobytu np. kontaktu z gościem przed zameldowaniem, numer rejestracyjny samochodu w przypadku korzystania z parkingu na terenie obiektu. 

Dane dotyczące pobytu Gościa przechowywane są przez 6 lat licząc od końca roku w którym, miał miejsce pobyt.

monitoring wizyjny – stosowany w celu zachowania należytego bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom czy aktom wandalizmu.

art. 6. ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

W zależności od ilości zdarzeń oraz pojemności dysku twardego w rejestratorze – maksymalnie 12 miesięcy.

w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz dla zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych)

Nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od końca roku, w którym Umowa wygasła, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowe 4 lata jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z ewentualną egzekucją zasądzonych należności, a liczenie od końca roku służy określeniu daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

w celu świadczenia usług marketingowych

art. 6 ust. 1 lit. a –
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego .

Do momentu wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
 2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

 1. dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje, że prowadzenie niektórych czynności nie będzie możliwe np. nie będzie możliwy kontakt poprzez formularz,
 2. w przypadku umowy – niezbędne do jej zawarcia.

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO. Wyjątek stanowią pliki cookies opisane powyżej.

Kretowiny, 2024-01-01